Όροι Χρήσης
ΓΛΩΣΣΑ…με ΝΟΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ…με ΝΟΗΜΑ | Χαλκοκονδύλη 1 | Αθήνα | 106 77 | Tel: 210 7525 580 | Mob: 6976 630142
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ WEBSITE Ο παρών διαδικτυακός τόπος, http://www.glossamenoima.gr/, καλούμενος στο εξής Website, έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρείας με την επωνυμία ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΓΓ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που φέρει τον διακριτικό τίτλο ΓΛΩΣΣΑ…με ΝΟΗΜΑ (εφεξής ΓΛΩΜΕΝΟ), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, Ιλιάδος αρ. 4, με ΑΦΜ 998559406 / ΔΟΥ ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ, λειτουργεί ως Σχολή Διδασκαλίας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Δικαίωμα Υπαναχώρησης σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 Σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, και ειδικότερα σε ότι αφορά τις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση (πχ μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου) ρητά εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά την έννοια του εν λόγω νόμου, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες διδασκαλίας σπουδαστών στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και στη Διεθνή Νοηματική.